IMMIGRATION & INVESTMENT
Hotline: 096 672 1155
Search
Close this search box.

Yêu cầu tạo việc làm và số lượng việc làm trong chương trình EB-5

Việc tạo ra các cơ hội việc làm và đảm bảo số lượng việc làm phù hợp là một yếu tố quyết định trong chương trình EB-5, cho phép nhà đầu tư và người thân của họ có điều kiện để đạt được thị thực vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về yêu cầu và quy định liên quan đến tạo việc làm và số lượng việc làm trong dự án EB-5.

Tạo việc làm và Số lượng việc làm EB-5 là gì?

Tạo việc làm và số lượng việc làm trong các dự án EB-5 đề cập đến các công việc được tạo ra từ các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) do những nhà đầu tư EB-5 góp vốn vào, nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Theo yêu cầu của chương trình EB-5, mỗi nhà đầu tư cần tạo ra ít nhất 10 vị trí công việc đủ điều kiện từ khoản đầu tư của mình. Điều này có nghĩa là, nhà đầu tư cần đảm bảo các vị trí việc làm toàn thời gian, với mỗi vị trí yêu cầu làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần và cho phép tất cả nhân viên đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ.

Việc tạo ra số lượng việc làm trong dự án EB-5 được xác định dựa trên loại dự án và địa điểm của doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Có hai loại dự án EB-5 chính: trực tiếp và thông qua Trung tâm vùng.

Tạo việc làm và Số lượng việc làm EB-5
Tạo việc làm và Số lượng việc làm EB-5

Việc làm EB-5 trong các dự án EB-5 trực tiếp

Trong các dự án EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư góp vốn vào NCE và trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của dự án. Theo quy định, chỉ những công việc trực tiếp được tạo ra từ NCE mới sẽ được tính để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5. Điều này có nghĩa là, ý tưởng của dự án và các hoạt động kinh doanh tạo ra việc làm trực tiếp sẽ được tính cho nhà đầu tư EB-5.

Việc làm EB-5 trong các dự án thông qua Trung tâm vùng

Trong các dự án thông qua Trung tâm vùng, NCE sẽ hợp tác với một trung tâm vùng để quản lý và điều hành các hoạt động của dự án. Theo quy định, cả việc làm gián tiếp và trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của NCE mới sẽ được tính để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5. Điều này có nghĩa là, không chỉ các vị trí công việc trực tiếp tại NCE mới sẽ được tính, mà các vị trí công việc gián tiếp tạo ra từ tác động kinh tế của dự án cũng sẽ được tính vào số lượng việc làm EB-5.

Hoạt động tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5

Nguồn vốn bắc cầu là một trong những cách thức phổ biến nhất để tài trợ các dự án EB-5. Điều này có nghĩa là, NCE mới sẽ tiếp cận vốn từ các nhà đầu tư EB-5 và các tổ chức tài chính bắc cầu khác như ngân hàng hay quỹ đầu tư. Trong trường hợp này, việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 sẽ được tính toán như thế nào?

Theo quy định, khi NCE mới có nhiều nguồn vốn đóng góp từ các nhà đầu tư EB-5 và các tổ chức tài chính bắc cầu khác, việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 sẽ được chia thành các “phần” tương ứng với mức độ đóng góp của mỗi nguồn vốn. Ví dụ, nếu một dự án EB-5 có tổng thu nhập là 50 triệu USD, trong đó 20 triệu USD đến từ các nhà đầu tư EB-5 và 30 triệu USD đến từ các tổ chức tài chính bắc cầu, thì 40% việc làm và số lượng việc làm EB-5 sẽ được tính cho các nhà đầu tư EB-5 và 60% sẽ được tính cho các tổ chức tài chính bắc cầu.

Những câu hỏi thường gặp về tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5

1. Tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 được tính như thế nào trong một dự án EB-5 có nhiều đơn vị tạo việc làm?

Trong một số trường hợp, một dự án EB-5 có thể có nhiều đơn vị tạo việc làm, ví dụ như khi NCE mới hợp tác với các đơn vị khác để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Trong trường hợp này, việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 sẽ được tính như thế nào?

Theo quy định, mỗi đơn vị tạo việc làm trong dự án EB-5 sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đã tạo ra Đủ điều kiện cho ít nhất 10 vị trí công việc từ khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, USCIS chỉ tính toán số lượng việc làm theo tổng thể của dự án, chứ không phân biệt giữa các đơn vị tạo việc làm khác nhau. Điều này có nghĩa là, nếu một dự án EB-5 có 2 đơn vị tạo việc làm, mỗi đơn vị cần tạo ra ít nhất 10 vị trí công việc, tuy nhiên tổng số lượng việc làm sẽ được tính là 20 vị trí.

2. Số lượng công việc sẽ được phân bổ thế nào khi có nhiều nhà đầu tư EB-5 trong một doanh nghiệp thương mại mới?

Trong một số trường hợp, một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) có thể có nhiều nhà đầu tư EB-5 đồng thời. Trong trường hợp này, việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 sẽ được tính toán như thế nào?

Theo quy định, mỗi nhà đầu tư EB-5 đều cần đảm bảo tạo ra Đủ điều kiện cho ít nhất 10 vị trí công việc từ khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, USCIS sẽ chỉ tính toán số lượng công việc theo tổng thể của dự án, chứ không phân biệt giữa các nhà đầu tư khác nhau. Điều này có nghĩa là, nếu một NCE có 5 nhà đầu tư EB-5, mỗi nhà đầu tư cần đảm bảo tạo ra ít nhất 10 vị trí công việc, tuy nhiên tổng số lượng việc làm sẽ được tính là 10 vị trí.

3. Các yêu cầu và bằng chứng cần thiết thể hiện việc Tạo việc làm

Đối với nhà đầu tư EB-5, đảm bảo tạo việc làm và số lượng việc làm đủ điều kiện là một trong những điều kiện để đạt được thị thực vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Do đó, người đầu tư cần phải cung cấp các bằng chứng và thông tin liên quan để chứng minh rằng họ đã tạo ra Đủ điều kiện cho ít nhất 10 vị trí công việc từ khoản đầu tư của mình.

Các bằng chứng và thông tin cần thiết để chứng minh việc tạo việc làm và số lượng việc làm bao gồm:

Hợp đồng lao động: Người đầu tư cần cung cấp các hợp đồng lao động với người lao động đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ. Đây có thể là các hợp đồng lao động cơ bản hoặc các hợp đồng lao động theo thời hạn.

Bằng chứng về việc tạo ra thuận và chi phí: Người đầu tư cần cung cấp bằng chứng về việc dự án đã tạo ra thu nhập và chi phí liên quan đến việc tạo việc làm. Điều này có thể bao gồm các báo cáo tài chính, bảng lương, hoặc các hóa đơn liên quan.

Bằng chứng về số lượng việc làm: Người đầu tư cần cung cấp bằng chứng về số lượng việc làm đã được tạo ra từ dự án. Điều này có thể bao gồm danh sách nhân viên, bảng lương, hoặc các báo cáo hàng tháng về việc làm.

Việc cung cấp đầy đủ và chính xác các bằng chứng và thông tin liên quan sẽ giúp người đầu tư EB-5 chứng minh rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu về việc tạo việc làm và số lượng việc làm theo quy định của USCIS.

Những câu hỏi thường gặp về tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5
Những câu hỏi thường gặp về tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5

4. Khi nào nhà đầu tư EB-5 cần tạo việc làm?

Theo quy định của chương trình EB-5, nhà đầu tư EB-5 cần tạo ra Đủ điều kiện cho ít nhất 10 vị trí công việc trong mỗi khoản đầu tư của mình để đạt được thị thực vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Việc tạo việc làm cần được thực hiện trong một khung thời gian hợp lý sau khi khoản đầu tư được chấp nhận.

Thời gian cụ thể để tạo việc làm có thể thay đổi tùy theo từng dự án và từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là việc tạo việc làm cần được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi khoản đầu tư được chấp nhận để đảm bảo rằng dự án sẽ đạt được mục tiêu về việc tạo việc làm theo quy định của chương trình EB-5.

5. USCIS xác định khung thời gian hợp lý để nhà đầu tư tạo đủ công việc

USCIS sẽ xem xét và đánh giá việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 theo các yêu cầu và tiêu chuẩn cụ thể. Để đảm bảo rằng nhà đầu tư EB-5 đã tạo ra Đủ điều kiện cho ít nhất 10 vị trí công việc từ khoản đầu tư của mình, USCIS sẽ xác định một khung thời gian hợp lý để việc tạo việc làm cần được hoàn thành.

Khung thời gian này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể, nhưng thường sẽ không quá dài và cần phải được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo rằng dự án đáp ứng được các yêu cầu về việc tạo việc làm theo quy định của chương trình EB-5.

6. Việc làm và số lượng việc làm EB-5 cần được duy trì trong bao lâu?

Sau khi việc tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 đã được hoàn thành, người đầu tư cần đảm bảo rằng các vị trí công việc này sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng họ đáp ứng được các yêu cầu về việc tạo việc làm theo quy định của chương trình EB-5.

Thời gian duy trì các vị trí công việc này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể, nhưng thường sẽ kéo dài ít nhất là 2 năm sau khi người đầu tư nhận được thị thực vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Trong thời gian này, việc duy trì và bảo toàn các vị trí công việc là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng dự án vẫn đáp ứng được các yêu cầu về việc tạo việc làm theo quy định của chương trình EB-5.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình tạo việc làm và số lượng việc làm EB-5 trong các dự án EB-5. Việc tạo việc làm không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một cơ hội để nhà đầu tư EB-5 đóng góp vào nền kinh tế và xã hội của Hoa Kỳ. Việc tuân thủ các quy định và yêu cầu về việc tạo việc làm là một phần quan trọng để đạt được thành công trong chương trình EB-5.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN