THI QUỐC TỊCH ÚC

NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT TRONG BÀI THI QUỐC TỊCH ÚC

Bài thi quốc tịch Úc mới nhằm kiểm tra người đi thi có hòa nhập và thích nghi với lối sống của nước Úc không? Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã tổ chức một cuộc hội đàm ở Quốc hội về những thay đổi trong cấu trúc bài thi quốc tịch Úc.

THI QUỐC TỊCH ÚC

Lợi ích khi thay đổi bài thi quốc tịch Úc

Những câu hỏi trong bài thi quốc tịch hiện tại tập trung vào hệ thống chính phủ và luật pháp tại Úc và lịch sử nước Úc.

Dự đoán bài thi quốc tịch Úc mới sẽ có những câu hỏi giúp chính phủ Úc nhận diện những kẻ cực đoan và di dân sống phụ thuộc vào tiền phúc lợi xã hội, những câu hỏi liên quan đến sự hòa nhập vào cuộc sống ở Úc, cũng như sự thấu hiểu và chấp nhận những giá trị Úc.

Đây là thay đổi đầu tiên trong 10 năm, bài thi chính phủ John Howard áp dụng từ năm 2006 đến nay. Trong bài thi quốc tịch Úc hiện tại, người có nguyện vọng trở thành công dân Úc sẽ trả lời theo hình thức trắc nghiệm những câu hỏi về hệ thống chính phủ và luật pháp tại Úc, cũng như niềm tin vào nền dân chủ. Chính phủ Úc cho rằng quyền công dân chỉ nên trao cho những người cam kết thực hiện những giá trị Úc, tôn trọng luật Úc, làm việc chăm chỉ bằng cách hòa nhập và đóng góp vào xã hội Úc ngày một công bằng và tốt đẹp hơn.

Chính sách và cấu trúc bài thi quốc tịch Úc

Chính phủ Úc cũng cho biết bài thi quốc tịch cần bảo đảm những người có nguyện vọng trở thành công dân Úc cần có trình độ tiếng Anh căn bản, kiến thức và hiểu biết về nước Úc, những trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, và hiểu đúng hành trình trở thành công dân Úc của họ.

Hiện nay, bài thi quốc tịch Úc gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn cần trả lời đúng ít nhất 15 câu hỏi (75%) để đậu kì thi này.

Những người thi trượt bài thi quốc tịch 3 lần sẽ phải đợi 2 năm tiếp theo mới có thể nộp đơn xin thi lại. Một số người sẽ được miễn thi quốc tịch, ví dụ trẻ em dưới 18 tuổi, người cao niên ngoài 60 tuổi, người có khuyết tật về thị lực hay thính lực.