Để thu hút nhân tài đến sinh sống, làm việc và định cư, chính phủ Úc đã có những thay đổi hấp dẫn trong chính s